REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego "contiform.pl", prawa i obowiązki sklepu oraz klientów, jak również zasady postępowania reklamacyjnego, warunki serwisu i gwarancji dotyczące oferowanych w sklepie produktów.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy "Contiform.pl" działający pod adresem http://www.contiform.pl, prowadzony jest przez firmę ConTra Katarzyna Wołkowicz-Kowalczyk, ul. Liściasta 8a, 71-692 Szczecin, NIP: 851-133-70-12, REGON: 320556385, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej nr BOI-6411/P/048892/08.
1.2. Sklep contiform.pl prowadzi sprzedaż wyrobu medycznego Contiform łagodzącego objawy wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
1.3. Klientem sklepu contiform.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Rejestracja lub złożenie przez Klienta zamówienia równoznaczne jest z akceptacją przez niego warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
1.5. Prezentacja produktów i ich cen w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy po uzgodnieniu wszystkich jej elementów.
1.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwania towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Produkty
2.1. Wszelkie informacje dotyczące produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez ich producenta oraz importera. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby publikowane na stronach www.contiform.pl informacje były zgodne z prawdą i wolne od błędów.
2.2. Wszystkie towary oferowane w sklepie contiform.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do używania na rynek Polski legalnie.

3. Ceny
3.1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych contiform.pl są podawane w polskich złotych (zł) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3.2. Ceną wiążącą jest cena, która została potwierdzona przez Klienta w momencie złożenia zamówienia.
3.3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy (transportu), który zależy od sposobu jej realizacji.
3.4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto oraz ewentualnych innych kosztów wynikających z realizacji złożonego i potwierdzonego przez Klienta zamówienia np.: kosztu dostawy produktu.

4. Zamówienia
4.1. Zamówienie w sklepie internetowym contiform.pl można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą strony internetowej sklepu (Koszyk - Złóż zamówienie). Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych, wymaganych danych, w tym dokładnego adresu i nr telefonu.
b) pocztą elektroniczną na adres biuro@contiform.pl, takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej.
c) telefonicznie - nr 604 514 805 w dni powszednie w godzinach 09-18.
4.2. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym preferowana droga składania zamówień to strona sklepu internetowego, która gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.
4.3. Zamówienia poprzez stronę internetową sklepu i pocztą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku zamówień online oraz mailowych następuje w ciągu max. 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-18:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4.5. Każde zamówienie on-line lub mailowe jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej listę zamówionych towarów wraz z obowiązującą ceną, wartością zamówienia, terminem realizacji i kosztem dostawy.
4.6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
4.7. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe.
4.8. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Klient nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Klient nie może żądać, od contiform.pl jego realizacji.
4.9. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.
4.10. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Klienta oraz:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy
c) w przypadku zamówień płatnych przelewem on-line - po potwierdzeniu płatności przez firmę obsługującą płatność on-line
d) w przypadku płatności kartą płatniczą on-line - w chwili otrzymania potwierdzenia płatności przez firmę obsługującą płatność kartą on-line
4.11. Zakupione w sklepie contiform.pl towary są dostarczane lub wydawane wraz z wymaganym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Ponieważ podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT, nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
4.12. Moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez contiform.pl jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Klienta.
4.13. Dokładny czas realizacji zamówienia jest ustalany przez contiform.pl w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest to okres w dniach roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania zamówionego przez Klienta towaru. Czas ten zależy od dostępności zamawianych towarów w magazynie contiform.pl lub w magazynach dostawców. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednego towaru, czas zależy od dostępności wszystkich towarów, gdyż przesyłki są standardowo wysyłane dopiero po skompletowaniu wszystkich elementów zamówienia. Istnieje możliwość podzielenia zamówienia na partie. Klient musi jednak takie przypadki uzgodnić indywidualnie ze sprzedawcą.
4.14. Contiform.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta.

5. Dostawa, odbiór towarów
5.1. Zamówione produkty contiform.pl dostarcza do kupującego pocztą lub firmą kurierską Aktualne informacje na temat dostaw zostały opisane na stronie sklepu www.contiform.pl.
5.2. Klient może również odebrać osobiście zamówione produkty, ale tylko po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą.
5.3. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy od dnia nadania paczki (maksymalnie 3 dni robocze), pocztą - 2-4 dni.

6. Płatność
6.1. Płatności za towary można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia:
a) wpłata na konto - płatność z góry - przedpłata (przelew, wpłata, przekaz) bezpośrednio na konto bankowe ConTra Katarzyna Wołkowicz-Kowalczyk, rachunek nr 42 1030 0019 0109 8530 0019 4240.
b) płatność on-line (e-przelew, karta kredytowa)
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań


Uwaga! Niektóre karty płatnicze mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku, gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego,
c) przy odbiorze towaru listonoszowi/kurierowi za pokwitowaniem zapłaty.

7. Gwarancja
Wszystkie fabrycznie nowe produkty dostępne w sklepie contiform.pl są objęte gwarancją producenta.

8. Zwroty - odstąpienie od umowy
8.1. Klient dokonujący zakupu, jako konsument (tj., jako osoba fizyczna, nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu contiform.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta (wzór poniżej).
8.2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, a sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) i dostarczyć na adres Contra ul. LIściasta 8a, 71-692 Szczecin za pośrednictwem firmy kurierskiej.
8.3. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru pokrywa Klient. Towary odsyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
8.4. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Klienta fizycznego zwrotu towaru do sprzedawcy, na podane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY: (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wysłać mailem na adres: biuro@contiform.pl , lub dołączyć do zwracanego towaru)

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

9. Reklamacje
9.1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
9.2. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady fizyczne lub techniczne lub będzie niezgodny z umową, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem: biuro@contiform.pl lub telefonicznie. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji w tym określenie, jakiej formy reklamacji Klient się domaga (wymiana towaru, odstąpienie od umowy itp.) oraz adres zwrotny i telefon Klienta. Towar, po uprzednim ustaleniu tego z przedstawicielem contiform.pl, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej na adres siedziby sklepu contiform.pl. Koszty przesyłki w przypadku uzasadnionej reklamacji pokrywa Sprzedawca, w innym wypadku Klient.
9.3. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
9.4.Reklamacje dotyczące rozbieżności ilościowych, bądź kompletności przesłanego towaru będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki. Protokół należy wysłać do sklepu faksem pod numer: +48 / 914557644. Dodatkowo prosimy o przesłanie opisu szkody lub skan protokołu na adres biuro@contiform.pl.
9.5. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Klient, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy. Klient nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn Klient nie może żądać wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W takim wypadku Klient może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).
9.6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Klienta sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.). W takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
9.7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia braku wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni.
9.8. Klient traci uprawnienia (do żądania wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru (przyjmuje się w domyślę datę dostawy towaru do Klienta lub datę odbioru osobistego) konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
9.9. Tryb postępowania reklamacyjnego usługi on-line. Wszystkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania mechanizmu sklepu internetowego contiform.pl będą rozpatrywane niezwłocznie po zgłsozeniu takiej nieprawidłowości przez Klienta. Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie lub mailem na adres biuro@contiform.pl. Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami, a błedna umowa kupna-sprzedaży zostanie anulowana.

10. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych
10.1. Administratorem danych osobowych jest Contra Katarzyna Wołkowicz-Kowalczyk, ul. Liściasta 8a, 71-692 Szczecin, NIP: 851-133-70-12, REGON320556385, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej nr BOI-6411/P/048892/08. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 604 514 805, lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@contiform.pl.
10.2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
10.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Klientem umowy, w tym w szczególności na potrzeby:
umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji w celu realizacji złożonego zamówienia,
- obsługi zgłaszanych przez Klienta reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,
- kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczoną usługą,
- obsługi technicznej konta Klienta w sklepie internetowym Contiform,
- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości ? podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
10.4. W opisanym powyżej celu Sprzedający może przetwarzać następującego kategorie danych osobowych Klienta:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- inny adres do korespondencji,
- numer telefonu,
- adres e-mail.
10.5. Odbiorcami danych osobowych będą:
- podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi portalu sklep.contiform.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy,
- podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
- Przelewy 24 - podmioty świadczące usługi płatności on-line.
10.6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania konta Klienta z Serwisu lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
10.7. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta. Ponadto Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane);
10.8. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;


11. Postanowienia końcowe.
11.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
11.3. Sprzedawca/sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.
11.4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Data zmiany Regulaminu: 25.05.2018

© 2019 Contiform | biuro@contiform.pl | +48 604 514 805 | Design: Pablos